Frikyrka: Den Apostoliska Kyrkan!

Julens budskap år 2013 handlar om Jesus Kristus och Guds Ord i människans ande! Aposteln Paulus som funnit Jesus Kristus och Guds Ord i sitt innre sade, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig!" Gal. 2:20. Se symbolbilden här ner till höger.  


Julens budskap till oss är, att varje människa har samma möjlighet, som Maria, att få ta emot hälsningen där Guds Ande säger till de sökande: "Hell dig du högt benådade",  ty du skall bli havande med Guds Ord och tillsammans med den helige Ande skall du bli havande och föda fram Jesus Kristus i din ande. Se symbolbilden här till höger. 
Julens budskap handlar om Jesus Kristus i den helgade människans ande. Ty till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   Se symbolbilden här till höger.  Joh. 14:23. 
Jesu födelse och liv började inte här på jorden:
Nej, Bibeln upplyser oss om, att Jesus levde i andevärlden tillsammans med sin himmelske Fader från skapelsens början. Ty till sina lärljungar sade Jesus, att: ”Jag har kommit ner från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra Guds vilja, som har sänt mig."  Joh. 6:38. Julens budskap till oss människor är, att vi måste födas på nytt genom Jesus Kristus. Alltså återskapas till Guds avbild. Den avbild som vi hade före syndafallet. Se symbolbilden här ovan till höger.  1 Mos. 1:27.  Joh. 3:7. Jesu födelse handlar om, att följa Jesus Kristus i Guds Ord! 
Jesus Kristus blev kallad av himmelens Gud, att han med Guds Ord och den helige Ande i sin ande skulle gå före och visa oss människor vägen tillbaka till det förlorade Paradiset, som vi  förlorade i samband med syndafallet.
Julens budskap till oss människor är, att vi måste födas på nytt med Guds Ord i vår ande. Guds Ord, som är sann Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Godhet, Nåd och Barmhärtighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid & Glädje, o.s.v. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Julens budskap handlar om, att följa Jesus i Ordet.
Ty ständigt uppmanade Jesus sina lärljungar och sade till dem: "Följ mig."  Men Jesus säger detsamma till dig! "Följ mig!" 
Evangelisten Matteus berättar, att när Jesus: "Vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder, kasta ut nät i sjön, ty de voro fiskare. Och han sade till dem: Följen mig så skall jag göra eder till människofiskare. Strax lämnade de näten och följde honom."   Matt. 4:18-20. 
Bibeln berättar, att när Jesus fick se: "Levi, Alfeus' son, sitta vid tullhuset. Och han sade till denne: Följ mig. Då steg han upp och följde honom."  Mark. 2:14.
Bibeln berättar, att då Jesus träffade Filippus sade han till honom: "Följ mig."  Joh. 1:43.
Även till sin lärljunge Petrus sade Jesus: "Följ mig."   Joh. 21:19.
I en liknelse jämförde Jesus de helgade med fåren och sade, att: "När han har släppt ut alla sina får, går han framför dem, och fåren följa honom, ty de känna hans röst."  Joh. 10:4.
De som är frälsta och helgade känner till Jesu Kristi röst, som är fylld med Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Godhet, Nåd och Barmhärtighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid & Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Om de frälsta och helgade, i Jesus Kristus, säger Bibeln, att: "Dessa äro de som följa Lammet varthelst det går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet. Och i deras mun har ingen lögn blivit funnen; de äro ostraffliga."  Upp. 14:4-5. 
Bibeln visar oss, att det inte endast var jungfru Maria, som fick en himmelsk hälsning från Gud, att få bära Jesus Kristus i sitt inre. Ty då vi läser aposteln Paulus brev till Galaterna så säger han i brevet till dem, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
I brevet till Efesierna vittnar Paulus om Jesus Kristus och Julens härlighet i de helgade människornas ande och säger: " Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse..."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Efe. 1:3-4. Den helige Ande hade samma budskap till Paulus, som ängel hade till Maria: Hell dig du högt benådade Paulus, ty: du skall bliva havande med Guds Ord. Och Ordet tillsammans med den helige Ande skall föda fram en Son, och honom skall du giva namnet Jesus.  Luk. 1:28-31.


Lägg märke till ängeln Gabriels budskap till jungfru Maria där ängeln Gabriel särskilt betonar, att: "Jesus skall bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron. Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara."  Se symbolbilden här ner till höger. Luk. 1:32-33. 


Julens budskap till människor över hela världen är, att: "Alla dem som togo emot honom dem gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. (Som är Ordet)."  Se symbolbilden här till höger.   Joh. 1:12-13. 
Och till de helgade säger Bibeln, att: "Ordet...tog sin boning i oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."   Se symbolbilden här till höger.  Joh. 1:12-14.Många bekännande kristna har frågat mig hur vi kan bli födda på nytt? Och vad är det som kan skapa en sådan andlig födelse i oss, att vi blir en Guds och Jesu Kristi avbild? 
Som svar på den frågan förklarar Bibeln och säger, att: "I begynnelsen var Ordet...och Ordet är Gud."  Ordet är Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Godhet, Nåd och Barmhärtighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid & Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1:1-5. 
Om Jesus Kristus säger Bibeln, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Upp. 19:13. 
Himmelens Gud och Jesus Kristus är det Levande Ordet. Som är Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Godhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v.  Heb. 4:12. 
Det är alltså Guds Ord, som förvandlar oss till en Guds och Jesu Kristi avbild. Ty till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han Mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 14:23. 
Vi läste i bibeltexten här ovan, att: "Ordet...tog sin boning i oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från Fadern, och han (alltså Jesus Kristus) var full av Nåd och Sanning."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1:12-14. 
Julens budskap handlar om Guds Kärlek till oss människor:

Julens budskap handlar om Guds dyrbara Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje, 365 dagar, år efter år, över hela världen. Ty var och en som lyssnar till Guds heliga Ord och till den helige Andes röst, kan få uppleva samma Nåd, att få höra samma glädjens budskap, som Maria, att: "Helig ande skall komma över dig, och kraft från den Högste."  Och du kan få Nåd, att bli havande med Guds heliga Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, o.s.v. Och tillsammans med Guds Ord och den helige Ande kan du såsom aposteln Paulus, genom tro, få föda fram en Levande Jesus Kristus i din ande.  Se symbolbilden här ovan till till höger. 
Det finns många religioner i vår tid. Men Jesu Kristi namn och frälsning, kan inte jämföras med något annat namn i hela världen.
Ty Jesus Kristus är ensam om, att äga den fullkomliga Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Godhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v. 
Och så säger Guds Ord om Jesus Kristus och Julens gåva till människorna 365 dagar på året, att: "Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Du skall göra folket talrikt, du skall göra dess glädje stor; inför dig skola de glädja sig, såsom man glädes under skördetiden, såsom man fröjdar sig när man utskiftar byte. Ty du skall bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågares stav, likasom i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet, och manteln som sölades i blod, allt sådant skall brännas upp och förtäras av eld." Jes. 9:2-5.  Se symbolbilden här ovan till höger där Kristus besegrat det onda makterna i människans inre, och sedan tagit sin boning i den helgade människans ande. 
Och så säger Guds Ord till var och en, som söker efter den eviga sanningen, att: "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." Se symbolbilden här ovan till höger där Kristus tagit sin boning i den helgade människans ande.  Apg. 4:12. 
Många har frågat hur det kunde vara möjligt för Maria att bli havande då hon inte varit med någon man. Hemligheten var, att det var genom den helige Ande, som hon blev havande och fick Nåd att föda Jesusbarnet. På samma sätt är det med de helgade människorna. Ty det var med Guds Ord och den helige Andes närvaro i aposteln Paulus  ande, som Jesus Kristus föddes fram i honom. Gal. 2:20.
Det är endast genom den helige Ande, som Jesus Kristus kan ta sin boning i den helgade människans ande. Och varje människa som lyssnar och tar emot Guds Ord och den helige Ande i sitt inre har samma möjlighet, som Maria och apostlarna, att få uppleva Jesus Kristus i sitt inre. Ty Guds Ande säger ännu i dag till de sökande: "Hell dig du högt benådade, ty: du skall bliva havande med Guds Ord och Ordet tillsammans med den helige Ande skall föda fram en Son i din ande och honom skall du giva namnet Jesus Kristus." 
Miraklet att bli född till Guds barn genom Guds Ord och den helige Ande kan ingen människa förstå eller tänka ut med sitt eget förstånd. Men hon kan få uppleva och känna  den nya skapelsen i sitt inre. 
I brevet till Korinterna säger aposteln Paulus, att: "En världslig människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt."   1 Kor. 2:14. 
Det var därför som Jesus sade till sina lärljungar, att: "Men hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."  Joh. 14:26. 
Jesus Kristus ville lära oss betydelsen av, att tro på Guds Ord. Att tro, att Gud hjälper, den som kommer till honom. Därför sade Jesus till sina lärljungar, att: "Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så."   Mark. 11:24. 
Om du verkligen tror, att himmelens Gud älskar dig. Ja, då kan du få uppleva Guds Kärlek i ditt inre. Om du tror, att du är fri! Ja då är du fri! Ty Jesus sade: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria."Joh. 8:36. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Min vän! Frälsningen och helgelsen finns endast i Guds Ord och i Jesus Kristus, mottagen i människans ande. Och så säger Guds Ord till dig just nu, ang. frälsningen och helgelsens dyrbara gåva, att: "I dag, om I fån höra den helige Andes röst, mån I icke förhärda eder ande." Heb. 4:7. 
Till dem, som tagit emot Guds Ord i sin ande säger Jesus, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter."  Matt. 13:11. 
Lyssna!
  Guds Ord säger genom profeten Daniel, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga (de Helgade) skola förstå det."  Gud välsigne dig min vän!  Dan. 12:10. Jag önskar alla religioner, alla kyrkor, sekter och kristna samfund i Sverige och i övriga världen, En God Jul och Ett Gott Nytt År. Och min bön till himmelens Gud är, att alla som läser detta dokument kan få nåd, att förstå budskapet, att Julens budskap är att få äga Guds Ord i sin ande. Ordet som är levande och fylld med Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Godhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v. Se symbolbilden här ovan till höger. 

Ty Jesus Kristus säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning I honom."  Joh. 14.23. Upp. 19:13. Se symbolbilden här till höger. 

Fridshälsningar 
Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1.  Klicka här! 
                                                                                      © Upphovsratt