Det tredje världskriget! 
Bibelns profetior upplyser oss om, att hela världen står på gränsen till en enorm katastrof, ett tredje världskrig, som berör hela mänskligheten!
Guds profetior talar om, att
"
eld och svavelskall falla från himmelen och förgöra de ogudaktiga. Det kan inte tydas till annat, än att Gud tillåter ett omfattande atombombskrig, som kommer att rena jorden från all synd. Luk. 17:28-30.  Se symbolbilden här till höger! Varför måste det bli ett tredje världskrig? 
Förklaringen är, att liksom ondskan och orättfärdigheten på Noas tid och på Lots tid bara växte och blev alltmer förvärrad och då det inte fanns något annat medel att rena jorden med, så tog Gud sin välsignelse ifrån människorna så att de blev utelämnade till de onda makterna. Och på så sätt förgjorde de orättfärdiga människorna sig själva genom sin egen ondska. Samma sak kommer att ske nu i vår tid. 
De orättfärdiga och onda människorna förgör sig själva på grund av den ständigt växande orättfärdigheten, som finns i deras ande och i deras sinne, inom alla områden. Och på samma sätt förgör de religiösa människorna sig själva genom, att de vänder sig bort ifrån himmelens Gud och Jesu Kristi och apostlarnas budskap, då de mot Guds Ord välsignar homofiler och lesbiska. Rom. 1:18-32. 
Jesus Kristus varnade och jämförde vår tid med Noas och Lots tid och sade vad som skulle ske den sista tiden, att: "Såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag, då Noa gick in i arken; och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort - så skall ske vid människosonens tillkommelse."  Matt. 24:37-39. 
Vidare sade Jesus, att:
"Såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde, men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans, alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras."  Luk. 17:28-30. 
Bibelns profetior varnar oss idag på samma sätt som Gud varnade människorna på Noas tid. Guds varningar berör hela världen i vår tid! 
Guds profetior talar om det tredje världskriget och det finns tydligt beskrivet i Hesèkiel 38:1-23. Klicka här!  Samt i Hesèkiel 39:1-29. Klicka här! 
Profeten Hesèkiel profeterade ca. år 597 f.Kr. om det tredje världskriget och då nämner han särskilt: "Gogs härnadståg."   Där  "Härskaror; ja, många folk,"  skall resa sig upp emot Israel. 
Anledningen till, att alla världens regeringar kommer att bli motståndare till Israel, är att krigsherrarna i Palestina använder sig av, en nästan osynlig list, där de använder barn och kvinnor, som en sköld, i de dagliga striderna mot Israel. Och på så sätt lyckas de sakta, steg för steg, att påverka alla världens regeringar, så att de med tiden kommer att ställa sig på Palestinas sida. 
Vidare kan vi se, att själva grunden, som utlöser det tredje världskriget, är att både Palestina och Israel har sagt, att de vill ha Jerusalem, som sin huvudstad. 
Palestina och Israels agerande stämmer helt med Bibelns profetior. Det innebär, att alla fredsrörelser och alla världens regeringar inte har någon möjlighet, att kunna stoppa den katastrof, som närmar sig med stormsteg, därför att ingen makt i världen kan ändra eller göra Guds profetior om intet. 
Och liksom på Noas tid är det människorna, som bär skulden, till det, som kommer att ske, därför att människorna har vänt Gud ryggen och styr världen med all slags orättfärdighet och all slags ondska.  Se symbolbilden här ner till vänster.
Jesus Kristus jämförde vår tid med Noas tid, och så säger Bibeln om Noas tid, att:"När HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda, då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta...Men jorden blev alltmer fördärvad för Guds åsyn, och jorden uppfylldes av våld. Och Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden. Då sade Gud till Noa: Jag har beslutit att göra ände på allt kött, ty jorden är uppfylld av våld som de öva; se, jag vill fördärva dem tillika med jorden."   1 Mos. 6:5-6, 11-13. 
Så kommer också, att ske i vår tid.

Bibeltexten visar oss, att människorna på Noas tid brydde sig mer om det värdsliga, än Guds Ord och Guds rättfärdighet. Och på grund av människornas orättfärdighet växte ondskan dag för dag tills vattenfloden kom och tog dem allesammns bort. På samma sätt växer ondskan och orättfärdigheten i vår tid.
Obs! Vi skall lägga märke till, att det är inte himmelens Gud, som är upphovet och skapar det tredje världskriget och utplånar mänskligheten. Utan det är djävulen, som använder människorna för sin onska och all orättfärdighet, som dag för dag växer fram till ett tredje världskrig.
Bibelns profetior visar oss till Lots tid där människorna vände sig bort ifrån Gud och bytte bort Guds sanningar mot lögn och dyrkade och tjänade det skapade framför Skaparen. På samma sätt gör nu människorna i vår tid. 
Ty Guds Ord säger om de ogudaktiga och orättfärdiga, i vår tid, då det gäller det sexuella, att de har: "Utbytt det naturliga umgänget mot ett onaturligt." 
Vidaresäger Bibeln, att: "Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och all orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen." 

"Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk." 

"Så äro de då utan ursäkt. Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade." 

"När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur." 

"Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen." 

"Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man." 

"Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön." 

"Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt  sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting. Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet; de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra." 

"Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså."  Rom. 1:18-32.  Se symbolbilden här ner till vänster.
I samband med, att människorna vänt sig bort ifrån himmelens Gud och istället, börjat att dyrka och tjäna det (världsliga) alltså, att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen så har synden och ondskan växt fram med stormsteg i vår tid. 
Jesus visste, att om människorna tjänade och dyrkade det världsliga då skulle de också få skörda vad de själva hade sått. Och därför sade han, att: "...på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid människohavets och vågornas dån..."  Luk. 21:25.  Se symbolbilden här till vänster.Som jag nämnt här ovan så profeterade profeten Hesekiel mycket tydligt om den slutliga striden mellan Israel och Palestina, där arabländerna och den övriga världen på olika sätt dras in i striderna mot Israel. Som vi vet så har Palestina inte själva någon möjlighet, att tillverka atomvapen. Men de kommer att få en mängd vapen från bl.a. Iran och kringliggande arabländer. 
Profeten Hesèkiel talar om Gog och Magog vilket  betyder, att både Amerika, Kina och Ryssland och alla världens olika nationer kommer, att gå samman i ett krig mot Israel, för att med våld befria "Jerusalem" och överlämna det till det Palestinska folket och på så sätt, kommer enligt profetiorna, Israel att stå helt ensamma. 
När detta sker, då utlöses det tredje världskriget, därför, att Israel kommer aldrig att gå med på att staden Jerusalem överlämnas till Palestina. 
Anledningen att Israels folk inte lämnar Jerusalem ifrån sig, är att Israel, enligt Bibelns profetior är eniga om, att Jerusalem är en gåva ifrån Gud till ISRAEL ifrån urminnes tider. Och Jerusalem är för Israels folk lika dyrbar, som hjärtat i människans kropp. 
I sin bergspredikan talade Jesus om Jerusalems framtid och sade, att Jerusalem: "...är den store Konungens stad."  Alltså en stad för Jesus Kristus och Guds egendomsfolk Israel när han kommer åter. 5 Mos. 7:6. Matt. 5:35. 
Det som i dag förhindrar ett varaktigt fredsavtal mellan Israel och Palestina är att ingen Palestinsk ledare och inte heller det Palestinska folket kan godkänna ett slutligt fredsavtal om dom inte får Jerusalem, som sin huvudstad. 
Historien visar oss, att före 1967 var Jerusalem delat mellan Israel och Palestina. Men den 6 juni 1967 under sexdagarskriget erövrade den israeliska armén stora delar av östra Jerusalem. Och strax därefter började Israel med en utbyggnad av bosättningar i östra Jerusalem. Ockupationen av östra Jerusalem har inte erkänts av världssamfundet. Israels utbyggnad av bosättningar i östra Jerusalem har skapat en stor tvistefråga mellan Israel och palestinierna, eftersom båda vill ha Jerusalem som sin huvudstad.
När vi lyssnar till Israels uppfattning om Jerusalem, så säger de, att om det är något, som de kan offra sitt liv för så är det Jerusalem. Och de menar, att de inte kan avstå en enda kvadratcentimeter av Jerusalem till Palestina ty de anser, att om de avstår någon allra minsta del av Jerusalem då sviker de löftet, som Gud gav till Abraham, ty Gud sade till honom, att: "Jag skall giva dig och din säd efter dig det land, där du nu bor såsom främling, hela Kanaans land, till evärdlig besittning, och jag skall vara deras Gud."   1 Mos. 17:8. 
När Gud säger till Abraham, att Han skall giva Abraham och hans efterkommande Kanans land till "evärdlig besittning" då skall vi lägga märke till, att Jerusalem ligger i Kanans land. 
Genom profeten Joel säger Guds Ord om Israel och staden Jerusalem, att: "I skolen förnimma, att jag är HERREN, eder Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Och Jerusalem skall vara en helgad plats, och främlingar skola icke mer draga ditin."   Joel. 3:17. 
Guds profetior talar här tydligt om, att inga främlingar, såsom Buddister, Hinduister, Islam, o.s.v: "Skola..mer draga ditin"  i Jerusalem.  Joel. 3:17. 
Då det gäller det tredje världskriget så lovade Jesus Kristus,
att de Helgade som har tagit emot honom i sin ande, inte behöver känna någon fruktan, ej heller någon ångest för den katastrof som drabbar mänskligheten. Ty såsom Jesus Kristus var med de tre männen, Sadrak, Mesak, och Abed-Nego i den brinnande ugnen, så är Jesus Kristus också med de Helgade, som tillhör honom i vår tid.  Se,Dan. 3:1-30. Se även symbolbilden här ner till höger. Jesus Kristus har givit ett löfte till de Helgade där han säger till dem, att: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö." Joh. 11:25-26. Se symbolbilden här till höger. 

Lägg märke till, att den Helgade människans ande jämförs här i aposteln Johannes profetia med det andliga Jerusalem. Ty i en syn fick Johannes se det nya Andliga Jerusalem och säger, att Guds Ande förde honom i anden: Åstad upp på ett stort och högt berg och visade honom den heliga staden Jerusalem, som kom ned från himmelen, från Gud, med Guds härlighet. Den glänste likt den dyrbaraste ädelsten, den var såsom kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid portarna stodo tolv änglar, och över portarna voro skrivna namn: namnen på Israels barns tolv stammar. Upp. 21:10-27.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Aposteln Johannes profeterar här om, att Jesus Kristus skulle, när han hade besegrat djävulen på korset, ta sin boning, i den helgade människans ande. Aposteln Johannes jämförde denna Frälsning och Helgelse i människans ande med det nya Jerusalem och säger, att: "Jag såg i den intet (världsligt) tempel, ty Herren Gud, den Allsmäktige, är dess tempel, han och Lammet. och staden behöver icke Sol eller Måne till att lysa där, ty Guds härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet. Och folken skola vandra i dess ljus...Dess portar skola aldrig stängas om dagen -- natt skall icke finnas där och vad härligt och dyrbart folken hava skall man föra ditin. Men intet orent skall någonsin komma ditin, och ingen som gör vad styggeligt är och lögn, utan allenast de som äro skrivna i livets bok, Lammets bok."  Upp. 21:10-27.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Profetian upplyser oss om, att Stadsmuren i det nya Andliga Jerusalem:
"var byggd av Jaspis, men staden själv var av Rent Guld, likt Rent Glas."   Samt att: "Stadsmurens grundstenar voro skönt lagda och utgjordes av alla slags ädelstenar."   Se symbolbilden här ovan till höger.Vi ser här i profetian, att det andliga Jerusalem är en symbolbild till den helgade människans ande, som är smyckad med dyrbara ädelstenar, som består av, himmelens Gud och Jesus Kristus, och Guds heliga Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Trofasthet, Frid och Glädje, o.s.v,  inneboende i den helgade människans ande.  Lägg märke till, att Jesus sade till sina lärljungar ang. denna andliga utsmyckning, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   Joh. 14:23.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Aposteln Paulus som genom Guds Nåd och Jesu Kristi seger på Golgata fick uppleva denna andens utsmyckning i sitt inre säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ovan till höger. För varje dag som går kommer vi allt närmare slutet av denna tidsordning. Guds profetior talar om en förutbestämd dag, då: "Ingen tid mer gives, utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker, att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat i enlighet med det glada budskapet, som han har förkunnat för sina tjänare profeterna." Upp. 10:6-7. 
Guds profetior, som talar om den yttersta tiden är ett väckelsebudskap till hela världen. Och så säger Guds Ord: "Eller stöter man i basun i en stad, utan att folket förskräckes? Eller drabbas en stad av något ont, utan att HERREN har förutsagt det? Sannerligen, HERREN, HERREN gör alls intet utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna."  Amos 3:6-7. 
Bibelns profetior tillsammans med historien talar tydligt om för oss, att vi lever i den yttersta tiden. Profetiorna är ett budskap till oss ifrån Gud där profetiorna vill varna och väcka oss innan det blir för sent. 
Som jag nämnt här ovan så finns det många fredsrörelser i dag, som arbetar för fred. Men trots alla positiva ansträngningar, som fredsrörelserna arbetar med och trots alla försök till nedrustning hos de stora supermakterna så kan de inte ändra på Bibelns profetior därför att profetiorna talar om ett oundvikligt tredje världskrig. Och tyvärr är det endast ett världskrig, som kan rena världen från all ondska och all orättfärdighet, på samma sätt, som vattenfloden utplånade ondskan och orättfärdigheten på Noas tid.
Jesus Kristus har jämfört vår tid med Noas tid och han profeterade om vad som skulle ske den sista tiden och sade, att: "Såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag, då Noa gick in i arken; och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort - så skall ske vid människosonens tillkommelse."   Matt. 24:37-39. 
Likheten mellan Noas tid och vår tid uppenbaras på flera olika punkter. T.ex. då Noa predikade och varnade människorna och sade, att en katastrof skulle drabba jorden då menade människorna, att Noa hade fel och de hånade och förlöjligade honom och på samma sätt handlar världens människor och tyvärr många ljumma kristna i dag trots att Guds profetior talar sitt tydliga språk. 
På Noas tid, liksom i vår tid, har man utplånat gränslinjerna mellan det världsliga och andliga. Bibeln upplyser oss om, att människorna på Noas tid blandade det världsliga med det andliga, på samma sätt, som kyrkorna gör i vår tid. 1:a Mos. 6:1-2. 
På Noas tid, liksom i vår tid råder en: "Utpräglad materialism."  De rika blir rikare och de fattiga, blir fattigare. Och de som gjort sig rika på de fattigas bekostnad menar i sin orättfärdighet, att detta är rättvist. Luk. 17:27. 
På Noas tid, liksom i vår tid råder en: Häpnadsväckande Ohörsamhet och en ohygglig andlig Förblindelse." Bibeln säger, att Gud talade genom Noa under en lång tid och varnade människorna, men de lyssnade inte. Bibeln nämner, att (endast 8 personer) blev räddade på Noas tid då katastrofen kom. 
Bibeln säger vidare, att när floden kom: "Visste de av intet."   Fastän Noa på flera olika sätt förkunnade Guds ord så skrattade man och förlöjligade honom på olika sätt. Idag gör de ljumma kristna detsamma mot de förkunnare, som vågar tala Guds heliga sanningar. Och särskilt de sanningar, som talar om Bibelns profetior. Matt. 24:39. 
Vi skall lägga märke till, att det var människornas synd, som var orsak till syndafloden och den var tydligt förutsagd av Gud. På samma sätt har himmelens Gud genom Jesus Kristus och Bibelns profetior tydligt förutsagt, att det tredje världskriget är oundvikligt på grund av människornas orättfärdighet och hennes världsomfattande ondska. 1:a Mos. 6:13-21. Matt. 26:21. 
Syndafloden drabbade endast de ogudaktiga på Noas tid. Så kommer även det tredje världskriget, att enligt Guds Ord, endast att drabba de ohörsamma och ogudaktiga i vår tid.  1:a Mos. 7:23. Heb. 11:7. Upp. 3-10. 
Syndafloden avsåg, att rena jorden från den ondska, som var rådande. Liksom det tredje världskriget i vår tid avser att rena jorden från den ondska, som i dag är rådande.  1:a Mos. 6:5-7. 
Så som Gud i sin gränslösa Kärlek räddade Noas familj, vill himmelens Gud rädda människorna i dag. Och så säger Guds Ord, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga (de ljumma kristna) skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."   Dan. 12:10.
Enligt Bibeln kommer Gud att upprätta ett Evigt Fridsrike: "Som aldrig i evighet skall förstöras." Se, Dan. 2:44.  Se även symbolbilden här ovan till höger. 
Som jag tidigare nämnt så behöver inte de Frälsta och Helgade som har tagit emot Jesus Kristus i sin ande och i sitt sinne känna någon fruktan ej  heller någon ångest för den katastrof som närmar sig med stormsteg. Ty såsom Jesus Kristus var med de tre männen, Sadrak, Mesak, och Abed-Nego i den brinnande ugnen så är också Jesus Kristus med dem som tillhör honom i dag.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
I sitt avskedstal sade Jesus till sina lärljungar och han säger detsamma i dag till de Frälsta och Helgade: "...Se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände."  Matt. 28:20.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Obs! Hemsidan skrevs November 1971.Den stora dagen! 
Fyra år innan jag skrev om det tredje världskriget, kom den här dikten till mig.
Dikten talar om en befrielse, som de Frälsta och Helgade får uppleva då den här världsordningen upphör och Jesus Kristus kommer tillbaka. Dikten handlar om: "Den stora dagen!" 
Innehållet
i dikten kan liknas vid en städpatrull, som har till uppgift att städa ett hus som är nedsmutsat till det yttersta. Man kan ju inte gråta och vara lessen om någon städar bort det som är orent och nedsmutsat, eller hur?
Och enligt Guds Ord finns det inte något annat medel än ett världskrig, som kan förändra, det hemska, som nu pågår, i världen, samt inom de olika kyrkorna i vår tid. 
Lyssna! "Vi väntar nu på stora dagen. En krasch, som skaka skall vår gamla jord. Ständigt dag efter dag smyger tiden fram. Men! Så till slut. Allt raderas plånas ut!" 

"Ett sorgeskrik? Nej! Jubelrop! Nu äntligen förvandlas, det onda och förmörkade på denna jord. Atombomber i kaskader sopar undan all envåldsmakt och diktatur. Kapitalisten och de falska skökokyrkorna, som är de skyldiga raderas och plånas ut." 

"Visst är det svårt, att människor ej förstår utan i blindhet styrt denna vackra jord med sina toma vansinnesord. Krig, våld och hat, blev skörden av de lärdes oändliga gnat. Man ej förstod de godas hemlighet. Blott på sig själv man tänkte. Sin egen tanke, sitt eget JAG, vårdade värnade man land efter land." 

"Religion, politik, i olika valörer, pengar, makt och ära ständigt växt fram i en självisk egoistisk  tävlingskamp. Vi är störst vi är bäst! Men se upp!  Katastrofen kommer härnäst. Den är nära!" 

"O, nya dag! O, sälla dag, vi  som tror på  Jesus Kristus och Guds Ord, vi längtar så till dig! Jag som skrivit dikten, är ingen demagog. Men Guds Ord och tidens tecken pekar på. En pånyttfödelse. Du grymma, du mörka tid . Du bådar i sanning! Guds härlighet! Med Evig rättfärdighet, glädje och frid!" 


Bror Espegren den 6 november 1967. 
                                                                                                                © Upphovsratt


Och så säger Guds Ord, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga (de ljumma kristna och de ohörsamma) skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."  Dan. 12:10.
Har du några frågor så kan du ställa dem här i E-mail 
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 
Daniels profetior talar om  ett allvarligt budskap, som dagligen är verksamt i vår tid!  Klicka här! 
Tillbaka till sida 1. 
                                                                                      © Upphovsratt